ZÁPIS DĚTÍ

Přijímání dětí do MŠ se řídí Vnitřní směrnicí ředitelky mateřské školy o přijímání dětí do MŠ. Směrnice zde

Dítě může být přijato do MŠ na základě Zápisu dětí do MŠ, který vyhlašuje ředitelka MŠ 1x ročně, obvykle na jaře (březen,duben). Termín zápisu je vždy zveřejněn na webových stránkách MŠ, na vývěskách v obci a v informačním zpravodaji obce Hřebeč(Obšťastník).

U zápisu rodiče předloží:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádost zde
  2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (lze dodat nejpozději v den vydávání rozhodnutí o přijetí)
  3. Rodný list dítěte
  4. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Přihlášku k zápisu si mohou rodiče po stanovení termínu zápisu vyzvednout i osobně v MŠ,kde se zároveň zapíší na časový harmonogram zápisu. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí-nepřijetí dítěte v rámci správního řízení do 30-ti dnů ode dne zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračním číslem dítěte na veřejně přístupném místě na budově MŠ a na webových stránkách školy. Děti jsou přijímány obvykle k 1.9. V případě uvolněného místa lze přijmout dítě i během školního roku.

  • Dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo má odklad školní docházky a předškolní vzdělávání je pro něj povinné (řídí se příslušností ke spádové oblasti MŠ)
  • Dítě má přednostní právo přijetí, pokud mu jsou před zahájením škooního roku 3- 4 roky a patří do spádové MŠ
  • Dítě má před zahájením školního roku 3-6 let a nepatří do spádové MŠ
  • Dítě má před zahájením školního roku 2 roky a patří do spádové MŠ (nástup umožněn až od věku tří let)
  • Dítě má před zahájením školního roku 2 roky a nepatří do spádové MŠ (nástup až od věku tří let)

Kapacita místní MŠ je 71 dětí. V případě převisu zájemců o přijetí budou v souladu se zákonem č.198/2009 Sb.,(antidiskriminační zákon),ustanovení § 7 odst.1 přednostně přijímány děti od nejstaršího do tří let ze spádové oblasti, poté od nejstaršího po nejmladšího z nespádové oblasti, poté děti dvouleté spádové a nakonec dvouleté nespádové.

Výsledky správního řízení. Seznam přijatých dětí na školní rok 2019/2020, seznam zveřejněn --.--.2019

Číslo uchazečeVýsledek správního řízení
10.
11.
12.
13.
14.
15.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
60.
61.
62.
70.