ZÁPIS DĚTÍ

Přijímání dětí do MŠ se řídí Vnitřní směrnicí ředitelky mateřské školy o přijímání dětí do MŠ. Směrnice zde

Dítě může být přijato do MŠ na základě Zápisu dětí do MŠ, který vyhlašuje ředitelka MŠ 1x ročně v zákonném termínu 2.-16.5. Termín zápisu je vždy zveřejněn na webových stránkách MŠ, časopisu MŠ Školkovinky, na vývěskách v obci a v informačním zpravodaji obce Hřebeč(Obšťastník).

V době mimořádných opatření lze přihlásit dítě distanční formou:

 • do datové schránky (rodiče si ji mohou zřídit zdarma)
 • e-mailem s elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail, v tom případě je nutné do 5dnů přihlášku osobně potvrdit)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu, nestačí jen vhodit do schránky MŠ)
 • osobním podáním ve škole ( dle stanoveného termínu a dohodnutého času)

U zápisu rodiče předloží:

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádost zde nebo lze osobně vyzvednout vytištěnou v MŠ
 2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (formulář viz. záložka Dokumenty)
 3. Rodný list dítěte ( v případě dálkového podání žádosti stačí prostá kopie, stane se součástí spisu)
 4. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Přihlášku k zápisu si mohou rodiče po stanovení termínu zápisu vyzvednout i osobně v MŠ,kde se zároveň mohou zapsat na časový harmonogram zápisu. Ředitelka MŠ rozhodne o přijetí-nepřijetí dítěte v rámci správního řízení do 30-ti dnů ode dne zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračním číslem dítěte na veřejně přístupném místě na budově MŠ a na webových stránkách školy. Děti jsou přijímány obvykle k 1.9. V případě uvolněného místa lze přijmout dítě i během školního roku.

Zvláštní zápis dětí ohrožené ozbrojeným konfliktem na Ukrajině

1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádost zde nebo lze osobně vyzvednout vytištěnou v MŠ v česko-ukrajinské verzi

2. vyjádření českého lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte (formulář společný i pro normální zápis)

3. rodný list dítěte

4. vízum k dočasnému pobytu s vyznačením spádové oblasti v obci Hřebeč

5. doklad totožnosti zákonného zástupce- vízum, pas

Děti budou přijaty, pokud se nenaplní kapacita při normálním zápisu.

 • Dítě je před zahájením školního roku předškolák nebo má odklad školní docházky a předškolní vzdělávání je pro něj povinné a je ze spádové oblasti MŠ
 • Dítě je před zahájením školního roku ve věku 3-5let a je ze spádové MŠ přijímáno od nejstaršího
 • Dítě je tříleté v průběhu prvního pololetí a je ze spádové oblasti ( na přijetí dítěte není právní nárok)
 • Dítě má před zahájením školního roku 3-6 let a nepatří do spádové MŠ

Kapacita místní MŠ je 71 dětí. V případě převisu zájemců o přijetí budou v souladu se zákonem č.198/2009 Sb.,(antidiskriminační zákon),ustanovení § 7 odst.1 přednostně přijímány děti od nejstaršího do tří let ze spádové oblasti, poté  spádové děti, které dovrší tří let v prvním pololetí, poté od nejstaršího po nejmladšího z nespádové oblasti. Přihlášení do spádové oblasti musí být nejpozději den před zahájením zápisu, tzn. k 1.5.

Výsledky správního řízení. Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022, seznam zveřejněn 8.6.2021

Číslo uchazečeVýsledek správního řízení
č.10přijat
č.11přijat
č.12přijat
č.13přijat
č.14přijat
č.15přijat
č.20přijat
č.21přijat
č.22nepřijat
č.23přijat
č.24přijat
č.25nepřijat
č.30nepřijat
č.31nepřijat
č.32přijat
č.33přijat
č.34přijat
č.35přijat
č.40přijat
č.41přijat
č.42přijat
č.43přijat
č.44nepřijat